Thursday, Jul 22, 2021

Chakrasamvara and consort Vajravarahi (ca. 1450–1500) during Sakya Order Period.

Chakrasamvara and consort Vajravarahi (ca. 1450–1500) during Sakya Order Period.