Sunday, Aug 22, 2021

Bagpiper (Joueurs de biniou) (1929)

Bagpiper (Joueurs de biniou) (1929)