Friday, Nov 12, 2021

Monkey in kaki tree (1900 - 1930)

Monkey in kaki tree (1900 - 1930)