Wednesday, Nov 25, 2020

Spiral Jetty (1970 - Rozel Point, Great Salt Lake, Utah)

Spiral Jetty (1970 - Rozel Point, Great Salt Lake, Utah)